Orzecznictwo

 

Apostille na testamencie

Urzędowe zaświadczenie umieszczone na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym oraz urzędowe i notarialne poświadczenie podpisów są dokumentami urzędowymi, a nie sam dokument, np. testament. Tym samym, jeżeli podpis sporządzającego dokument został poświadczony przez notariusza, to klauzulą apostille opatrzone zostaje tylko ta część poświadczająca i traktowana jest jako osobny dokument powiązany co do formy, a nie co do meritum, z dokumentem podstawowym. Sam dokument podstawowy nie podlega zakresowi zastosowania Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 938).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2008 r. I SA/Wa 394/08


Apostille wystarczy do legalizacji

Po przystąpieniu Polski do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) jedyną czynnością wymaganą w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument, oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, jakim został on opatrzony, jest dołączenie apostille określonej w art. 4 Konwencji. Nie zwalnia to sądu z obowiązku badania, czy dokument opatrzony apostille spełnia, określone w prawie państwa, w którym dokument został sporządzony, wymagania dotyczące formy danej czynności prawnej.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r. III CZP 21/07


Wyrok Sądu Najwyższego - obowiązek tranksrypcji przed unieważnieniem:

Wyrok SN z dnia 13 czerwca 2000 r.


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie bzmienie nazwisk w zagranicznych księgach stanu cywilnego:

Postanowienie SN z dnia 8 sierpnia 2003 r.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2001 r. (do 2003.12.31) - dostosowanie asc do stanu rzeczywistego

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 lipca 2001 r.


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2015 r. - dotyczące zachowanie brzmienia i funkcji

Postanowienie SN z dnia 8 maja 2015 r.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 31 marca 2005 r. - dotyczący brzmienie nazwisk

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 31 marca 2005 r.


Uchwala NSA o zakazie adopcji przez pary homoseksualne:

Dopuszczalność transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka rodziców tej samej płci.